CFGS-Caracterització i maquillatge professional

1r Curs
 MP1. Planificació i projectes
 • Determinaràs les característiques dels personatges a caracteritzar analitzant el projecte artístic, el context del personatge i les característiques del model/intèrpret.
 • Determinaràs les característiques dels personatges a caracteritzar a partir dels condicionants tècnics dels mitjans audiovisuals o escènics.
 • Gestionaràs les font documentals del projecte.
 • Desenvoluparàs i planidicaràs un projecte de caracterització determinant les tècniques de presentació als client, gestionant i coordinant la temporització dels processos i dels recursos humans i materials.
MP3. Maquillatge professional
 • Adaptar el maquillatge en els actes social i en l’entorn laboral. El maquillatge en els mitjans audiovisuals, escènics i de moda. Maquillatges històrics amb les seves característiques.
 • Determinar el tipus i els colors del maquillatge.
 • Preparar i organitzar l’espai de treball, dels productes i dels equips per al maquillatge professional.
 • Aplicar les tècniques de netedat, desinfecció i esterilització de l’equip de maquillatge.
 • L’ús de l’aerògraf en el maquillatge professional.
 • Analitzar l’oval i les diferents parts del rostre i aplicar les tècniques correctives a través del maquillatge: el visagisme del rostre i del cos.
 • Realitzar maquillatge de fantasia facial i/o corporal
 • Elaborar complements, attrezzo i vestuari concordes amb els maquillatges de fantasia.
 MP5. Creació de pròtesis facials i corporals
 • Determinar el tipus de pròtesis facials i corporals identificant les necessitats dels projectes artístics i dels models i intèrprets establint el protocol d’elaboració de les pròtesis analitzant i justificant la seqüència i les variables del procés.
 • Organitzar l’espai d’elaboració de les pròtesis identificant les diferents àrees de treball i seguint les normes de seguretat i higiene.
 • Realitzar la presa d’impressió de la zona a caracteritzar i la positivació seqüenciant les fases d’actuació i analitzant els recursos i les variables del procés.
 • Organitzar i realitzar el modelatge i l’emmotllament previs a l’obtenció de les pròtesis.
 • Obtenir pròtesis per a la caracterització aplicant tècniques de positivació sobre els motlles creats.
 • Aplicar tècniques d’elaboració de calotes i animatrònics identificant-ne la seqüència d’actuació i establint-ne els recursos.
 MP6. Perruqueria per a la caracterització
 •  Elaboraràs i realitzaràs la higiene, condicionament i canvis de forma dels cabell, perruques i postissos seleccionant recursos i aplicant tècniques mecàniques i tèrmiques.
 • Proposaràs el disseny d’arranjaments i canvis de color del pèl facial per a la caracterització.
 • Realitzaràs canvis de longitud i coloració temporal i semipermanent del cabell i/o pròtesis piloses per a la caracterització
 • Organitzaràs i realitzaràs el muntatge de pentinats i recollits per a les produccions audiovisuals, així com aplicaràs elements complementaris del pentinat realitzant tècniques d’integració i adaptació al model
 MP9. Disseny gràfic aplicat
 • Treballàs les arts plàstiques, el estudi previ, esbossos i demès eines gràfiques de recolzament, per a l’execució d’un projecte de caracterització, com un maquillatge, un personatge, un espai teatral, etc.
 •  Treballaràs el dibuix amb llapis, diferents tècniques, com el collage, i realització de maquetes, que es completa amb la part teòrica, on s’explica els conceptes treballats,  com l’anatomia,  les bases de les proporcions, la perspectiva, entre d’altres. Tot de recursos gràfics que ens ajuden a mostrar l’idea d’un projecte professional a traves dels recursos pictòrics i en volum.
 MP10. Productes de caracterització i maquillatge (UF1, UF2 i UF3)
 •  Identificaràs els cosmètics, productes i materials d’ efectes especials utilitzats per a la caracterització i la interpretació de la informació tècnica associada, analitzant-ne etiquetatge i composició.
 • Identificaràs les seves característiques,  els seus efectes, els seus usos i els riscos derivats de l’ús de tot un ventall de productes: cosmètics de higiene, hidratació y protecció, maquillatge facial i corporal, productes de perruqueria i d’ ungles, productes per a emmotllament i modelatge de pròtesis i d’ efectes especials.
 • Estudiaràs en profunditat l’ òrgan sobre el que es treballa  i  s’ utilitzen tots aquests productes: la pell.
2n Curs
MP2. Caracterització de personatges
 • Identificar les característiques de la indumentària escènica que defineixen el personatge, analitzant l’evolució del vestuari, els complements i la silueta al llarg de la història.
 • Organitzar el pla de treball i la zona de treball per caracteritzar personatges analitzant els requeriments del projecte i, seleccionant els materials i productes en funció dels requeriments del personatge, espectacle i l’adaptació a l’usuari.
 • Adaptar pròtesis cutànies, calotes, pròtesis piloses i perruques.
 • I es realitzarà la caracterització integral de diversos personatges, relacionant el maquillatge, els efectes especials, el vestuari i els altres elements amb el projecte artístic.
 MP4. Efectes especials a través del maquillatge
 • Col·locar, adaptar, maquillar i retirar amb destresa calotes per a calbes totals o parcials seguint el procediment establert i en condicions de seguretat i higiene.
 • Executar amb destresa les tècniques de realització, col•locació i retirada de les pròtesis unguials, dentals i oculars seguint el procediment establert i en condicions de seguretat i higiene.
 • Executar amb destresa les tècniques de realització i retirada del maquillatge d’efectes especials, seleccionant la tècnica i aplicant-hi paràmetres de proporció, textura, color forma i volum en condicions de seguretat i higiene.
 • Realitzar tècniques d’aplicació de pròtesis cutànies de làtex, gelatina, silicona, Pros-Aide així com de modelatge sobre la pell amb carn artificial, làtex, gelatina; modelatge en fred i modelatge en calent.
 • Aplicació de sang, elements sortints, productes o materials d’ acabat.
MP7. Postisseria
 •  Organitzar , realitzar, manipular, conservar  i aplicar l’elaboració de diferents tipus de peces de postisseria.
 • Organitzar, manipular, conservar i confeccionar diferents tipus d?ornaments per al cabell.
 • Organitza, aplica i realitza la   confecció d’extensions adequant-lo al disseny del personatge o model a caracteritzar.
MP8. Disseny digital de personatges 2D 3D
 •   Realitzar el disseny de personatges per a la caracterització utilitzant aplicacions informàtiques com són els programes de disseny digital 2D i 3D.
 • L’aula on es realitza aquest mòdul disposa d’ordenador i tableta gràfica Wacomindividual per a cada alumne.
 • Els programes de disseny digital 2D i 3D utilitzats són: ZBrush i Photoshop. L’alumne aprèn les eines bàsiques d’aquests programes per a poder realitzar dissenys de personatges.
MP10. Productes de caracterització i maquillatge
 • Identificaràs els cosmètics, productes i materials d’ efectes especials utilitzats per a la caracterització i la interpretació de la informació tècnica associada, analitzant-ne etiquetatge i composició.
 • Identificaràs les seves característiques,  els seus efectes, els seus usos i els riscos derivats de l’ús de tot un ventall de productes: cosmètics de higiene, hidratació y protecció, maquillatge facial i corporal, productes de perruqueria i d’ ungles, productes per a emmotllament i modelatge de pròtesis i d’ efectes especials.
 • Estudiaràs en profunditat l’ òrgan sobre el que es treballa  i  s’ utilitzen tots aquests productes: la pell.
MP11. Formació i orientació laboral
 Departament de FOL I Emprenedoria
 MP12. Empresa i iniciativa emprenedora
 Departament de FOL I Emprenedoria
MP13. Projecte de caracterització i maquillatge professional
 • Identificarles necessitats del sector productiu, relacionant-les amb projectes tipus que les puguin satisfer.
 • Classificar les empreses del sector segons les seves característiques organitzatives i el tipus de producte o servei que ofereixen.
 • Valorar les oportunitats de negoci previsibles al sector.
 • Dissenyar projectes relacionats amb les competències expressades en el títol, incloent-hi i desenvolupant-hi les fases que el componen.
 • Planificar l’execució del projecte, determinant-ne el pla d’intervenció i la documentació associada.
 • Planificar la presentació del projecte als clients, documentant-lo en el suport més adient.
 • Definir els procediments per al seguiment i control en l’execució del projecte, justificant la selecció de variables i instruments emprats.
MP14. Formació en centres de treball
 Realitzaràs les pràctiques en empreses del sector.