CFGS-Assessoria d’imatge personal i corporativa

1r Curs
 MP1. Assessoria cosmètica

En aquest mòdul estudiaràs la morfologia de la pell i dels seus annexes a fi de poder recomanar els cosmètics més adequats per aquesta. També estudiaràs la composició dels perfums a fi d’assessorar  el més apropiat que compleixi les expectatives buscades pel client.

MP2. Disseny d’imatge integral

En aquest mòdul es treballen tres aspectes:  fonaments teòrics, tècnica i pràctica. Seguint aquest  ordre perquè primer s’han de tenir els coneixements, després s’ha d’aprendre la forma d’aplicar-los i, finalment, s’han d’aplicar.

 • Els fonaments teòrics es basen, principalment, en la iconologia aplicada a l’ assessoria d’imatge personal i corporativa.  S’analitzen els codis (les línies, els colors, les formes, els volums i l’expressivitat corporal i els elements sensorials)  associats a la imatge personal i corporativa (formes corporals, vestuari, maquillatge, rostre, pentinat,…). Aquests codis s’utilitzaran per a transmetre el missatge (qualitats) que vol el nostre client.
 • En la part tècnica s’elaboren qüestionaris/fitxes tècniques d’assessoria d’imatge personal i corporativa. Aquestes fitxes tècniques serviran per analitzar les característiques del client  i plasmar les seves necessitats.
 • Finalment en la part pràctica, s’elaboraren projectes de canvis d’imatge, controlant la qualitat i la documentació relacionada.
MP3. Estilisme en vestuari i complements

Aquest mòdul es distribueix en dos cursos. A 1r es cursen la UF1, UF2 I UF3.

 • A la UF1 s’estudia la moda com a fenomen social, s’introdueixen conceptes clau i es fa una anàlisi de l’estructura i funcionament del negoci de la moda actual.
 • La UF2 fa un recorregut històric de la indumentària des de la prehistòria fins el S. XIX. Analitzarem cada període històric i la seva projecció estètica en la societat del moment. Veurem com la moda actual s’inspira en aquestes èpoques passades fent reinterpretacions en passarel·les, fotografia de moda, disseny de vestuari en pel·lícules…
 • La UF3 segueix el mateix patró de la UF2, però al S.XX.
MP6. Usos socials

En aquest mòdul aprendràs tota la part protocol·lària més enfocada en l’àmbit social. Com per exemple urbanitat, bones maneres, organització d’events socials com per exemple, una boda o protocol associat a la taula.

MP7. Assessoria estètica
 • Estudiaràs per a l’assessoria estètica aplicant-hi tècniques d’anàlisi de la pell i de la morfologia corporal.
 • Elaboraràs  propostes personalitzades d’assessoria estètica a través de tractaments estètics planificant les fases per a la seva realització.
 • Realitzaràs l’estudi morfològic del rostre per a l’assessorament en estils de maquillatge, aplicant-hi tècniques de visagisme.
 • Elaboraràs propostes personalitzades d’assessoria estètica a través del maquillatge planificant les fases per a la seva realització.
MP8. Habilitats comunicatives
 

 • En aquest mòdul rebràs les eines necessàries per poder interpretar, analitzar i corregir l’expressió verbal i corporal per poder realitzar un pla d’assessorament en tècniques de comunicació.
 • Aprofundiràs en la comunicació 2.0 per potenciar i analitzar els elements personals, socials, culturals i professionals de la persona usuària a fi de potenciar i poder realitzar un pla de comunicació amb els diferents mitjans per satisfer les necessitats del client.
MP11. Formació i orientació laboral
Departament de FOL I Emprenedoria
2n Curs
 MP3. Estilisme en vestuari i complements
 A 2n es cursen la UF4 i la UF5.

 • La UF3 ens introdueix a l’assessoria personal en vestuari i complements. Aprenem a fer anàlisi del client per poder proporcionar serveis com: assessoria integral, fons d’armari, test de color, assessoria del guarda-roba, assessoria per un esdeveniment especial…
 • La UF 5 està dedicada a la figura del Personal Shopper.
MP4. Assessoria en perruqueria
 

 • Realitzaras l’estudi per a l’assessoria de perruqueria aplicant-hi tècniques d’anàlisi capil·lar i de morfologia corporal.
 • Determinas els processos, tècniques i tractaments capil·lars per a l’assessorament .
 • Determinaras els canvis que s’han de realitzar en el cabell i en el pèl facial per crear el nou estil.
 • Elaboras la proposta de canvi d’imatge tenint en compte les variables personals, sociolaborals i, si escau, els requeriments escènics.
 MP5. Protocol i organització d’esdeveniments
 • En aquest mòdul s’estudia  el protocol oficial i institucional , amb la normativa i els símbols associats, identificant les institucions polítiques i administratives a nivel nacional, provincial i locals,  així com els diferents protocols (religiós,militar, acadèmic, esportiu, diplomàtic, empresarial i internacional).
 • Es  la classificació dels actes oficials i no oficials i els esdeveniments socials i familiars amb les seves característiques i el disseny i organització de tots ells, entre d’ altres: investidures d’ autoritats, congressos, reunions empresarials, bodes (wedding planner) i desfilades de moda.
 MP9. Imatge Corporativa 
 

En aquest mòdul ens endinsarem en els tres àmbits on podem treballar la imatge corporativa: identitat visual corporativa, cultura corporativa i comunicació corporativa.

 • Identitat visual corporativa: aprendrem a fer un anàlisi iconològic de la IVC de diferents organitzacions. Dissenyarem i proposarem adaptacions de noves IVC empresarials.
 • Cultura corporativa: estudiarem els diferents factors que la composem i treballarem com projectar una bona cultura corporativa.
 • Comunicació corporativa: analitzarem els elements de la comunicació interna i externa d’una organització. Estudiarem com treballar una bona comunicació corporativa i ens endinsarem en els nous recursos empresarials, webs, blogs,  facebook, i altres.
 MP10. Direcció i cormercialització
 • En aquest mòdul s’ estudia l’ organització d’ una empresa d’ imatge personal, determinant les infraestructures i els recursos tant humans, com materials i tècnics. S’ apliquen tècniques de gestió dels recursos humans i de qualitat i a més a més les competències professionals necessàries per desenvolupar les tasques d’ un perfecte Assessor d’ imatge.
 • S’ elabora un pla de màrqueting, on es defineix el pla de vendes i comercialització de productes i serveis d’ imatge personal, estudiant les diferents estratègies i accions publicitàries, entre d’ altres l’ aplicació del merchandising al lloc de venda i aparadorisme.
 • Es defineixen protocols d’ atenció als clients, indicant els processos i canals de comunicació més adequats, així com l’ aplicació de tècniques de venda, negociació i argumentació per arribar a ser un professional de la venda de productes i serveis del sector de la imatge personal.
 MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
Departament de FOL I Emprenedoria
 MP13. Projecte d’Assessoria d’Imatge Perosnal i Corporativa

En aquest mòdul aprendràs mitjançant la simulació de la creació d’un projecte empresarial i els serveis que se’n deriven a:

 • Identificar les necessitats del sector productiu, relacionant-les amb projectes tipus que les puguin satisfer.
 • Classificar les empreses del sector segons les seves característiques organitzatives i el tipus de producte o servei que ofereixen.
 • Valorar les oportunitats de negoci previsibles al sector.
 • Dissenyar projectes relacionats amb les competències expressades en el títol, incloent-hi i desenvolupant-hi les fases que el componen.
 • Planificar l’execució del projecte, determinant-ne el pla d’intervenció i la documentació associada.
 • Planificar la presentació del projecte als clients, documentant-lo en el suport més adient.
 • Definir els procediments per al seguiment i control en l’execució del projecte, justificant la selecció de variables i instruments emprats.