CFGM – Estètica i bellesa

1r Curs
MP1. Tècniques d’higiene facial i corporal (UF1 i UF2)
 • Aprendràs a identificar els tipus i condicions de la pell per poder realitzar un diagnòstic.
 • Realitzaràs tècniques d’higiene facial i corporal amb els cosmètics I aparatologia adequada.
 • Aplicaràs maniobres de massatge estètic tant facial com corporal.
MP2. Maquillatge
 • Analitzaràs la morfologia i les característiques cromàtiques del rostre relacionant-les amb el disseny i el color de les correccions visatgistes.
 • Realitzaràs protocols de maquillatge personalitzats per a diferents actes socials raonant el procediment i la seqüència que cal seguir. Maquillatges socials, maquillatges audiovisuals i maquillatges de fantasia.
 • Assessoraràs en cosmètica i tècniques de maquillatge .
MP3. Depilació mecànica i descoloració del borrissol
 • Informar/ assessorar sobre el procés de la tècnica utilitzada I com mantenir posteriorment la pell en òptimes condicions.
 • Eliminar el pèl moixí per procediments mecànics ( pinces, cera calenta, cera tèbia, etc…) o descoloració per camuflar-lo en òptimes condicions de seguretat I higiene.
MP4. Estètica de mans i peus
 • Eliminar el pèl moixí per procediments mecànics ( pinces, cera calenta, cera tèbia, etc…) o descoloració per camuflar-lo en òptimes condicions de seguretat I higiene.
 • Realitzar amb destresa la tècnica de manicura, pedicura I tractaments, segons les necessitats del client. Coneixent la morfologia de les mans, peus I ungles.
 • I realitzar aquestes tècniques amb seguretat I en òptimes condicions de seguretat I higiene
MP6. Anàlisi estètica
 •  Aprendràs la estructura anatòmica de la pell i d’altres estructures relacionades amb ella, així com les seves alteracions i/o patologies més habituals a fi de poder realitzar un diagnòstic cutani i poder proposar un tractament estètic adequat a les necessitats de la pell i/o els seus annexes que satisfacin les necessitats dels clients.
MP8. Imatge corporal i hàbits saludables
 •  Aprendràs l’organització interna del cos humà així com les seves alteracions més habituals i com aquestes repercuteix en la nostra imatge externa.
 • Aprendràs totes les fonts de contaminació més habituals dels diferents utensilis i/o aparells així com buscar el mètode més adequat d’higienització.
MP9. Cosmetologia per a l’estètica i bellesa  (UF1 i UF2)
 • Aquest mòdul pretén introduir l’alumne dins el món de la composició dels cosmètics per tal que sigui capaç de seleccionar els més adequats als tractaments a aplicar.
 • El mòdul es divideix en cinc blocs. En el primer bloc l’alumne valora la importància de la part externa d’un cosmètic (envàs, etiquetatge,…) com a element a tenir en compte per a la seva promoció i venda. També es repassen conceptes bàsics de química i s’analitza la part interna del cosmètic (principis actius, excipients, additius i correctors), classificació general de la composició d’un cosmètic. Finalment s’elaboren cosmètics per ajudar a diferenciar la naturalesa fisico-química dels productes obtinguts i aplicar pautes d’emmagatzematge, conservació i manipulació.
 • Els següents quatre blocs s’agrupen segons el tipus de cosmètic: d’higiene, d’hidratació-manteniment-protecció, decoratius i annexes cornis (ungles). Per a cadascun d’aquests blocs de cosmètics s’aprèn a distingir els més adequats per a cada tipus de pell i s’identifica la seva composició (principis actius), característiques i forma d’actuar.
MP13. Formació i orientació laboral
 Departament de FOL I Emprenedoria
2n Curs
MP1. Tècniques d’higiene facial i corporal (UF3)
 • Aprendràs a identificar els tipus i condicions de la pell per poder realitzar un diagnòstic.
 • Realitzaràs tècniques d’higiene facial i corporal amb els cosmètics I aparatologia adequada.
 • Aplicaràs maniobres de massatge estètic tant facial com corporal.
MP5. Tècniques d’ungles artificials
 • Aprendrem les tècniques per realitzar ungles acríliques, ungles de gel i amb tècniques mixtes.
 • Seleccionarem el procediment d’elaboració i de decoració, relacionant-lo amb l’estat de l’ungla i la morfologia dels dits.
 • Prepararem l’espai, els materials, els equips, els estris i els cosmètics amb les condicions de seguretat i higiene adequades.
 • Executarem les diferents tècniques de construcció la seva decoració  seguint el protocol corresponent.
 • Realitzarem el manteniment efectuant-ne la restauració i la renovació amb tècniques de farciment d’ungles artificials.
MP7. Activitats en cabina d’estètica
 • Organitzar l’estructura d’una cabina d’estètica, les normes de comportament i els protocols d’atenció al clients.
 • Organitzar i gestionar l’activitat diària en el centre de treball (gestió de l’agenda, organització dels recursos humans, control del magatzem, gestió de proveïdors, etc…).
 • Realitzar els protocols dels serveis estètics apresos integrant-hi cosmètics, mitjans tècnics i manuals.
MP9. Cosmetologia per a l’estètica i bellesa (UF3,UF4 i UF5)
 • Aquest mòdul pretén introduir l’alumne dins el món de la composició dels cosmètics per tal que sigui capaç de seleccionar els més adequats als tractaments a aplicar.
 • El mòdul es divideix en cinc blocs. En el primer bloc l’alumne valora la importància de la part externa d’un cosmètic (envàs, etiquetatge,…) com a element a tenir en compte per a la seva promoció i venda. També es repassen conceptes bàsics de química i s’analitza la part interna del cosmètic (principis actius, excipients, additius i correctors), classificació general de la composició d’un cosmètic. Finalment s’elaboren cosmètics per ajudar a diferenciar la naturalesa fisico-química dels productes obtinguts i aplicar pautes d’emmagatzematge, conservació i manipulació.
 • Els següents quatre blocs s’agrupen segons el tipus de cosmètic: d’higiene, d’hidratació-manteniment-protecció, decoratius i annexes cornis (ungles). Per a cadascun d’aquests blocs de cosmètics s’aprèn a distingir els més adequats per a cada tipus de pell i s’identifica la seva composició (principis actius), característiques i forma d’actuar.
MP10. Perfumeria i cosmètica natural
 • Aprendràs a identificar els diferents elements que componen un perfum, així com les propietats que presenten un gran nombre de plantes que els formen a fi de poder escollir el millor perfum i/o tractament aromateràpic que compleixi les expectatives del client .
 • Elaboraràs perfums i/o remeis naturals senzills .
MP11. Màrqueting i venda en imatge personal
 •  S’ estableix el protocol d’ atenció al client, identificant els tipus de clients, les motivacions de compra i les seves necessitats per tal de satisfer-los i fidelitzar-los, així com les eines de comunicació més adients.
 • S’ elabora un pla de màrqueting, identificant estratègies per promocionar i vendre productes i serveis de la imatge personal: publicitat, promoció, merchandising, aparadorisme i la venda personal, desenvolupant tècniques de venda i competències per arribar a ser un perfecte professional de la venda.
MP12. Anglès tècnic
 

 • Reconeixeràs informació professional i quotidiana relacionada amb el sector de la imatge personal .
 • Interpretaràs informació professional continguda en textos escrits senzills relacionats amb el sector de la imatge personal 
 • Emetràs missatges orals clars i ben estructurats habituals en les empreses del sector de la imatge personal
 • . Elaboraràs textos senzills en llengua estàndard habituals en el sector de la imatge personal 
MP14. Empresa i iniciativa emprenedora
 Departament de FOL I Emprenedoria
MP15. Síntesi
 •  Elaboraràs un treball en grup on es posaran en valor els aprenentatges desenvolupats al llarg del cicle formatiu.
 • Et permetrà culminar la integració dels resultats impartits al llarg del cicle.
MP16. Formació en centres de trebal
 •  Realitzaràs pràctiques en diferents empreses del sector.